ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4/1/2559 11:07:10

Call Center

9/1/2557 15:05:27

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีฯ

5/1/2559 10:02:24

การดำเนินการเสนอซื้อ/จ้าง ผ่านระบบ e-Manage

9/1/2557 15:05:28

ข้อบังคับ

9/1/2557 15:05:05

ข้อมูลการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา

6/10/2559 18:06:59

คำสั่ง

9/1/2557 15:05:23

คู่มือการใช้งาน

5/1/2559 10:26:59

งานจัดซื้อจัดจ้าง

6/1/2559 10:29:34

ตอบแบบประเมินความเสี่ยง 2563

2/9/2562 10:41:21

ทะเบียนคุมค่าเบี้ยประชุม

15/6/2558 14:48:36

ทะเบียนรายชื่อ

9/10/2561 10:41:15

เทปบันทึกภาพและเอกสารฝึกอบรม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3/7/2562 15:26:33

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

30/4/2562 11:28:46

แบบฟอร์ม

5/1/2559 10:30:22

ประกาศ

9/1/2557 15:05:05

ประกาศราคากลาง

9/9/2557 14:20:58

แผนการ

3/7/2562 14:21:33

มาตรฐานสำนักงานสีเขียว

8/8/2562 10:28:59

ระบบบัญชี 3 มิติ

4/1/2559 11:23:17

ระเบียบ/ประกาศการเงิน การคลัง

11/1/2559 11:44:41

ระเบียบกองคลัง

9/1/2557 15:05:05

รายการแจ้งการโอนเงิน

20/9/2559 10:57:01

รายงานทางการเงิน (งานบัญชี)

4/1/2559 11:45:45

เอกสารประกอบการบรรยาย

26/3/2557 10:44:01